DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA - PRIJAVA ZA UPIS U I. SEMESTAR – ak. god. 2019./2020.
Aktualnost

DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA – PRIJAVA ZA UPIS U I. SEMESTAR – ak. god. 2019./2020.

16. rujna 2019.
Obavještavaju se kandidati za upis na diplomski studij Arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da će se prijave primati u Studentskoj referadi, od 02. - 18. rujna 2019. godine (od 10:00 do 13:00 sati) ili putem preporučene pošiljke na adresu: Arhitektonski fakultet, Studentska referada, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, s naznakom „prijave za diplomski studij“ najkasnije do srijede 18. rujna 2019. godine.
 
Kandidati koji na vrijeme ne podnesu prijavu neće imati mogućnost naknadne prijave niti mogućnost upisa u I. godinu ak.god. 2019./20.
Prilikom prijave potrebno je priložiti:
a) Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:
1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
2. indeks Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma (obvezno moraju biti upisane sve ocjene i potpisi). Sve ocjene također moraju biti unesene i u ISVU sustav (studomat),
3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu ili označiti odgovarajuće polje u obrascu za prijavu, 
4. dokaz o uplati troškova dizajna, pripreme i tiskanja svjedodžbi i mapa, te troškova promocije u iznosu od 100 kn (uplata se vrši na IBAN Fakulteta -HR5623600001101225521, opis plaćanja – završni dokumenti, poziv na broj – OIB studenta). Kandidati koji su završili preddiplomski studij Arhitekture i urbanizma i u referadu već predali indeks prilažu samo prijavu za upis i dokaz o uplati troškova (ukoliko isti već nije dostavljen) te portfolio (vidi obrazac).
b) Kandidati koji su završili studij izjednačen sa preddiplomskim studijem Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VI/I – všs):
1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
2. kopiju diplome,
3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu.
c) Kandidati koji su završili preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili s njim izjednačen studij arhitekture na drugoj ustanovi izvan Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
2. svjedodžbu/diplomu i dopunsku ispravu preddiplomskog studija,
3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu,
4. dokaz o državljanstvu. Ukoliko sastavnica na kojoj su završili preddiplomski studij još nije izdala završne dokumente (svjedodžba/diploma i dopunska isprava) prilikom prijave prilažu Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju te prijepis ocjena, a traženi dokumenti dostavit će se naknadno nakon njihovog izdavanja. Ukoliko je preddiplomski studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.
d) Kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma, a prijavljuju se temeljem točke II. Odluke o uvjetima za upis na Diplomski studij (iz priloga):
1. prijavu za upis (obrazac iz priloga),
2. svjedodžbu/diplomu i dopunsku ispravu preddiplomskog studija (ili kopiju diplome – VŠS),
3. portfolio (koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija) u A3 formatu,
4. dokaz o radnom stažu u struci sa završenim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma ili studijem izjednačenim sa sveučilišnim preddiplomskim studijem poja arhitekture i urbanizma (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
5. dokaz o državljanstvu. Ukoliko je studij završen izvan Republike Hrvatske, potrebno je priložiti i Rješenje o nostrifikaciji svjedodžbe/diplome. Također, ukoliko dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, potrebno je priložiti ovjereni prijevod.
 
Diplomski studij arhitekture i urbanizma izvodi se na hrvatskom jeziku te prijavljeni kandidati moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja hrvatskoj jezika. Rang lista za upis kandidata u I. godinu DIPLOMSKOG STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA objaviti će se na web stranici Fakulteta 24. rujna 2019. godine.
Upisi u I. godinu DIPLOMSKOG STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA održati će se 26. i 27. rujna 2019. godine.
Napomena: Ukoliko nakon objave konačne rang liste 24. rujna 2019. ostane nepopunjenih mjesta za upis, kandidati koji se ne nalaze na rang listi zbog nepotpune dokumentacije (indeks sa svim ocjenama - kandidati koji su preddiplomski studij završili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odnosno nepotpun prijepis ocjena/dopunska isprava o studiju i diploma/potvrda o diplomiranju - ostali kandidati), moći će do 26. rujna 2019. godine dopuniti dokumentaciju, te će se sačiniti nova rang lista koja će biti objavljena 27. rujna 2019. godine. Upis za dodatno rangirane kandidate će se održati 30. rujna 2019.
 
Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.
Odluku o uvjetima upisa možete preuzeti ovdje.
Karta