Doktorski studij: Arhitektura i urbanizam

3 godine
Trajanje
180
ECTS

O studiju

Studijski program i nastavni plan [PDF]
Curriculum and plan [PDF]
Pravilnik o doktorskim studijima na Arhitektonskom fakultetu [PDF]

Natječaj za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam, akademska godina 2020./2021.:Sveučilište u Zagrebu

ARHITEKTONSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za upis u Poslijediplomski doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam,

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti

iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam

u akademskoj godini 2020./2021.

 

Vizija doktorskoga znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam promicanje je istraživanja i kritičkog oslovljavanja problema u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi poslijediplomskog studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskoga projektiranja, urbanizma i prostornog planiranja; poticanje znanstvenoga rada te izobrazba polaznika za rad na visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama; izobrazba stručnjaka koji će moći samostalno istraživati i unaprjeđivati različite aspekte arhitektonske discipline te razvijati koncepcijski i prostorno-funkcionalno kompleksne arhitektonsko-urbanističke zamisli i programe u odnosu prema suvremenim društvenim dostignućima i potrebama.

Kroz metode intenzivnih seminara, interaktivnih radionica i poticajnog mentorstva, trudimo se artikulirati specifična istraživačka područja kao doprinos aktualnom diskursu planiranja, projektiranja i dizajna. Potičemo individualno istraživanje temeljeno na razumijevanju kompleksnih utjecaja unutar šireg područja izgrađenoga i prirodnoga okoliša. Vjerujemo da znanje proizišlo iz takvoga istraživačkog procesa predstavlja temelj oblikovanja našeg društva u budućnosti. Tijekom studija u fokus stavljamo četiri karakteristična područja bitna za arhitekturu i urbanizam danas: naslijeđe, stambeni prostori, gradovi i okoliš; u želji da afirmiramo i kultiviramo internacionalnu perspektivu.

Doktorski znanstveni studij traje šest (6) semestara. Pedagoški oblici raspoređeni su po semestrima na sljedeći način: Intenzivni seminar kao kritičko izmještanje (I. semestar); Interaktivna radionica za istraživanje problemskog područja (II. semestar); Interaktivna radionica za metodološku razradu istraživačkog interesa (III. semestar); Mentorstvo u smjeru artikulacije teze (IV. semestar); Mentorstvo u smjeru razvoja teze (V. semestar); Mentorstvo u smjeru elaboracije teze (VI. semestar). Obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam.

 

1. Tko se može prijaviti

Na natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni (diplomski) studij arhitekture u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, s postignutih 300 ECTS bodova, ili ekvivalentni visokoškolski dodiplomski studij arhitekture i urbanizma po ranijem (predbolonjskom) programu.

Na natječaj se također mogu prijaviti i pristupnici koji su završili srodne sveučilišne studije/programe (građevina, geodezija, agronomija, povijest umjetnosti itd.), ako je njihov znanstveno-istraživački interes usmjeren k području arhitekture i urbanizma, a o čemu svjedoče dosadašnji rad i rezultati.

Pristupnicima završenih drugih srodnih studija Vijeće doktorskoga studija može odrediti obvezu pristupa razlikovnom ispitu. Na razlikovnom ispitu provjerava se poznavanje gradiva iz područja arhitekture i urbanizma, koje je preduvjet za pohađanje nastave na ovom poslijediplomskom studiju, a sadržaj i literaturu za ispit određuje Vijeće poslijediplomskog studija prema programu studija Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pristupnici s postignutim akademskim stupnjem magistra znanosti (mr. sc.) iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, mogu se prijaviti za upis u IV. semestar studija.

U ovoj generaciji nastava se izvodi na hrvatskom jeziku no svi pristupnici trebaju imati aktivno znanje engleskog jezika. Moguće je mentorsko vođenje na engleskom jeziku. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, moguće je da će se nastava organizirati na daljinu.

 

2. Materijali za prijavu

Prijava sadrži:

2.1.      Prijavni list

Prijavni list je obrazac dostupan na internetskoj stranici www.arhitekt.hr., možete ga preuzeti na sljedećim poveznicama:
PRIJAVNI LIST
APPLICATION FORM

Potrebno je ispisati prijavni list, popuniti ga te potpisati. Svojim potpisom pristupnik/pristupnica jamči za točnost navedenih podataka, posebno u pogledu izjave o načinu podmirenja troškova školarine i izjave o stranim jezicima kojima se služi.

2.2.      Potvrdu o državljanstv

Državljani Republike Hrvatske prilažu presliku domovnice, a strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu o državljanstvu.

2.3.      Životopis

Životopis treba biti pregledno i kronološki strukturiran dokument iz kojega je vidljiv tijek dosadašnjeg obrazovanja i radno iskustvo, akademska i stručna postignuća itd. Preporučen opseg životopisa je dvije (2) stranice formata A4.

2.4.      Dokaz o završenom studiju

Dokaz o završenom sveučilišnom ili diplomskom studiju je diploma. Pristupnik/pristupnica prilaže ovjerenu presliku diplome o završenom studiju (ili više njih). U postupku prijave strani državljani također prilažu ovjerenu presliku izvorne diplome.

2.5.      Ovjereni prijepis ocjena postignutih na ranijem studiju

Obavezno je priložiti prijepis svih ocjena postignutih na ranijem studiju (ili studijima), s izračunatim prosjekom ocjena ne manjim od 3,5. Prijepis ocjena mora biti u izvorniku, ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe ustanove koja je prijepis ocjena izdala.

2.6.      Dva pisma preporuke

Pismo preporuke prilaže se u zasebnoj zatvorenoj omotnici, ovjerenoj potpisom preporučitelja preko preklopnice sa stražnje strane omotnice. Pristupnik/pristupnica treba priložiti dva (2) pisma preporuke. U specifičnom uvjetu kada je jedan od preporučitelja budući mentor potrebna je i treća preporuka. Za jednu od dvije osnovne preporuke poželjno je (ali ne i obavezno) da bude izdana od nastavnika kod kojeg je pristupnik pripremao svoj diplomski rad. Preporučitelji mogu biti sveučilišni nastavnici, znanstveni djelatnici, afirmirani stručnjaci, poslodavci i sl. U pismu preporuke preporučitelj treba, između ostaloga, navesti koliko dugo i u kojem svojstvu poznaje pristupnika/pristupnicu, ocijeniti dosadašnji rad, sposobnosti i postignuća pristupnika/pristupnice, ocjenu predispozicija za znanstveno-istraživački rad i pohađanje doktorskog studija itd. Za strane državljane, pismo preporuke može biti i na engleskom jeziku.

 

2.7.      Opis znanstveno-istraživačkog interesa

Opis znanstveno-istraživačkog interesa strukturirani je tekst duljine najviše 1000 riječi. U tekstu je potrebno precizno i sažeto opisati područje znanstveno-istraživačkog interesa, odnosno problemsko područje kojim se pristupnik/pristupnica namjerava baviti u okviru ovoga studija. U opisu znanstveno-istraživačkog interesa poželjno je naznačiti okvirnu temu budućega doktorskog rada, kao i navesti ima li pristupnik/pristupnica radova i dosadašnjih istraživanja na tu temu.

2.8.      Izbor stručnih radova

Izbor stručnih radova je portfolio s prikazom odabranih projekata i/ili realizacija. Format portfolija je isključivo A4, najviše 20 listova. Izbor stručnih radova obavezan je prilog za one pristupnike koji su završili visokoškolski studij arhitekture. Pristupnik/pristupnica druge struke može izbor svojih stručnih radova prikazati na odgovarajući način ako je to moguće ili isti objediniti s prilogom 2.9. (popis objavljenih radova).

 2.9.     Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova je bibliografija objavljenih znanstvenih i/ili stručnih tekstova pristupnika/pristupnice navedena prema standardnim bibliografskim uzusima. Popis objavljenih radova nije obavezan prilog (ukoliko pristupnik/pristupnica dosad nije objavljivao/-la pisane radove).

 

3. Rokovi

3.1.       Prijava na doktorski studij sa svim prilozima podnosi se u jednoj pošiljci do petka 11. rujna 2020. godine, osobno ili poštom na adresu:

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Kačićeva 26, HR – 10000 Zagreb

s naznakom "Prijava na doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam"

 

4. Napomena za strane državljane

Prijave stranih državljana razmotrit će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH. Dokumenti koje strani državljani prilažu moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici (ovisno o dokumentu, vidi objašnjenja uz priloge). Ako je potrebno, strani državljani moraju priložiti i ovjereni prijevod odgovarajućih dokumenata (diploma, prijepis ocjena).

Nakon obavijesti o prijemu na doktorski studij, osobe koje su diplomski studij završile u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja visokoškolske kvalifikacije. Postupak nije potrebno pokretati prije potvrde o primitku na doktorski studij.

 

5. Postupak i kriteriji odabira

Vijeće doktorskoga studija razmotrit će sve potpune i na vrijeme zaprimljene kvalificirane prijave te će prije izbora obaviti razgovor s pristupnicima (intervju). Prilikom odabira kandidata Vijeće će se posebno voditi dosadašnjim sveukupnim akademskim i stručnim uspjehom pristupnika/pristupnice, postignutim rezultatima i znanstveno-istraživačkim potencijalom, relevantnošću iskazanog znanstveno-istraživačkog interesa te mišljenjima preporučitelja.

Vijeće doktorskoga studija samostalno i kolektivno odlučuje o odabiru pristupnika. Vijeće pridržava pravo da bez dodatnih obrazloženja ne primi na studij pristupnika/pristupnicu za kojega/koju ocijeni da ne udovoljava akademskim standardima ovoga studijskog programa, da u dosadašnjem radu nije pokazao/pokazala zadovoljavajuću razinu izvrsnosti, motivacije i/ili znanstveno-istraživačkog potencija, ili pristupnika/pristupnicu za kojega/koju nije u mogućnosti osigurati odgovarajući program studija ili odgovarajućeg studijskog savjetnika/mentora s obzirom na predloženo tematsko područje.

Prijave koje nisu u skladu s uputama neće se uzimati u obzir.

 

6. Školarina

Visina školarine iznosi 20.000 kn u prvom semestru, 15.000 kn po semestru u drugom i trećem semestru, i 10.000 kn po semestru u četvrtom, petom i šestom semestru, u kojoj cijeni su i troškovi obrane doktorske disertacije. Školarina je jednaka za državljane RH i za strane državljane. Školarinu treba uplatiti pri upisu u svaki semestar na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta broj: 2360000-1101225521, s naznakom "Doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam".

 

7. Ostale obavijesti

Razgovori s pristupnicima održat će se tijekom rujna 2020. godine, prema naknadnom pozivu i rasporedu. Početak nastave predviđen je u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Predviđeni termini održavanja su: 15.-17. listopada 2020., 12.-14. studenog 2020., 10.-12. prosinca 2020. i 14. -16. siječnja 2021.

Sve ostale obavijesti i informacije mogu se dobiti kod Paule Šimetin, dipl. ing. arh., studijske savjetnice poslijediplomskog studija, na tel.: +385 (0)1 4639-287 ili email: paula.simetin@arhitekt.hr te na mrežnim stranicama studija: www.arhitekt.hr.

 

Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

 

DATOTEKE ZA PREUZIMANJE:Studijski program doktorskog znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam posvećen je istraživanju suvremenih fenomena u području arhitekture i urbanizma. Ciljevi studija su: promicanje naprednih znanstvenih, istraživačkih, nastavnih i stručnih pristupa koji će unaprijediti znanstveno-istraživačke metode i suvremene spoznaje u području arhitektonskog projektiranja; poticanje znanstvenog rada te izobrazba polaznika

Uvjeti za upis

Nastavni program

Prethodni
Studentski radovi preddiplomskog studija Pogledaj sve
Ivan Leonidov – Konstruktivizam jednog arhitekta
Ivan Le­o­ni­dov – Kon­str­uk­ti­vi­zam jed­nog ar­hi­tek­ta
Stambeno naselje Topola, Zagreb
Stam­be­no na­se­lje To­po­la, Za­greb
Uvod u projektiranje stambenih zgrada
Uvod u pro­jek­ti­ra­nje stam­be­nih zgra­da
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Stvaranje virtualnog prostora istraživanjem zadanog volumena
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog pros­to­ra is­tra­ži­va­njem za­da­nog vo­lu­me­na
Stvaranje virtualnog modela i njegova transformacija
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog mo­de­la i nje­go­va tran­sfor­ma­ci­ja
Stvaranje virtualne kuće kao osnove za tehničku dokumentaciju, simulaciju i vizualizaciju
Stva­ra­nje vir­tu­al­ne ku­će kao os­no­ve za teh­ni­čku do­ku­men­ta­ci­ju, si­mu­la­ci­ju i vi­zu­a­li­za­ci­ju
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Sjene
Sje­ne
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Višeznačna struktura
Vi­šez­na­čna str­uk­tu­ra
Rotacija - transformacija
Ro­ta­ci­ja - tran­sfor­ma­ci­ja
Mirisni perivoj
Mi­ris­ni pe­ri­voj
Perivoj izložba
Pe­ri­voj izlož­ba
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon - Pod­bre­žje, No­vi Za­greb
Poslovna zgrada: centar za nove tehnologije
Po­slov­na zgra­da: cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Osnovna škola Ivanja Reka / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ivan­ja Re­ka / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Horvati / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Hor­va­ti / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Os­nov­na ško­la Stup­nik / rek­to­ro­va na­gra­da
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Strmec, Sveta Nedelja / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Str­mec, Sve­ta Ne­del­ja / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Keglić, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ke­glić, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Studentski radovi diplomskog studija Pogledaj sve
Revitalizacija Frankopanskog Trga u Senju – zgrada tržnice i Kuća Senjskih Književnika
Re­vi­ta­li­za­ci­ja Fran­ko­pan­skog Tr­ga u Sen­ju – zgra­da tr­žni­ce i Ku­ća Sen­jskih Kn­ji­žev­ni­ka
Ljetno kino Korčula
Ljet­no ki­no Kor­ču­la
Park Zajarki u Zaprešiću
Pa­rk Za­jar­ki u Za­pre­ši­ću
Turistička infrastruktura  na ušću Neretve – Hostel i kamp za veslače i kitesurfere
Tu­ris­ti­čka in­fras­truk­tu­ra na uš­ću Ne­re­tve – Hos­tel i ka­mp za ve­sla­če i ki­te­sur­fe­re
Novo groblje u Makarskoj
No­vo gro­bl­je u Ma­kar­skoj
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu
Ob­no­va i pre­namje­na sklo­pa ne­ka­daš­nje Grad­ske kla­o­ni­ce i sto­čne tr­žni­ce u Za­gre­bu
Poslovno-stambena  zona Radnička
Po­slov­no­-stam­be­na zo­na Rad­ni­čka
Transformacija Zagrebačkog velesajma
Tran­sfor­ma­ci­ja Za­gre­ba­čkog ve­le­saj­ma
Prostorno uređenje naselja Mičevec i urbanističko rješenje dijela naselja
Pros­tor­no ure­đe­nje na­sel­ja Mi­če­vec i ur­ba­nis­ti­čko rje­še­nje di­je­la na­sel­ja
Emanacija urbanog pejsaža
Ema­na­ci­ja ur­ba­nog pej­sa­ža
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Sta­no­va­nje u pos­to­je­ćim iz­gra­đe­nim ci­je­li­na­ma
Vile u zraku s pogledom na (jedan novi još neizgrađeni) Savski most
Vi­le u zra­ku s po­gle­dom na (je­dan no­vi još ne­iz­gra­đe­ni) Sav­ski mo­st
Zavrtiti Zavrtnicu
Zav­rti­ti Zav­r­tni­cu
Praznina
Praz­ni­na
Promjene granica
Pro­mje­ne gra­ni­ca
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Sportski centar Pećine
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne
Hotel / Art Blok #18
Ho­tel / Art Blok #18
Arhitektonska topografija identiteta
Ar­hi­tek­ton­ska to­po­gra­fi­ja iden­ti­te­ta
Zdravstvena i socijalna skrb u gradu
Zdr­av­stve­na i so­ci­jal­na skrb u gra­du
Hostel Šavrić
Hos­tel Šav­rić
Međugeneracijski centar u bloku
Me­đu­ge­ne­ra­cij­ski cen­tar u blo­ku
Fotogrametrija
Fo­to­gra­me­tri­ja
Polja i njihovi uzorci
Pol­ja i nji­ho­vi uzor­ci
Delta
Del­ta
(Post)Industrijski kreativni pejsaž
(Pos­t)In­dus­trij­ski kre­a­tiv­ni pej­saž
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti bloka
Grad­ski blok – mo­de­li pre­o­braz­be in­dus­trij­skih gra­đe­vi­na u unu­traš­njos­ti blo­ka
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklo­niš­te u pri­ro­di: ku­ći­ca za ri­ba­re
Sklonište u prirodi_Contemplum
Sklo­niš­te u pri­ro­di­_Con­tem­plum
Sklonište u prirodi
Sklo­niš­te u pri­ro­di
Kiosk
Ki­o­sk
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Stan bliske budućnosti
Stan blis­ke bu­du­ćnos­ti
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Privatna utopija
Pri­vat­na uto­pi­ja
Posljednji dom
Po­sl­jed­nji dom
Il Progetto Porta Nuova: un’icona di Milano
Il Pro­get­to Por­ta Nu­o­va: un’i­co­na di Mi­la­no
Hvar kao otok
Hvar kao otok
Sćedro - Otok medijator - Strategija razvoja otoka Šćedra u kontekstu otoka Hvara
Sće­dro - Otok me­di­ja­tor - Stra­te­gi­ja ra­zvo­ja oto­ka Šće­dra u kon­tek­stu oto­ka Hva­ra
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
In­ter­pre­ta­ci­ja Sav­skog vo­dos­ta­ja: ku­pa­nje na Sa­vi
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Kon­ti­nen­tal­ni ar­hi­pe­la­g: Bo­ta­ni­čka ga­le­ri­ja Ve­li­ka
Stan budućnosti
Stan bu­du­ćnos­ti
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Ar­hi­tek­tu­ra izlož­be: Čo­vjek +
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Astronomski observatorij   /rektorova nagrada/
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij /rek­to­ro­va na­gra­da/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /rek­to­ro­va na­gra­da/
Mogućnost primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina na primjeru istočnog krila zgrade AGG-a
Mo­gu­ćno­st pri­mje­ne BI­M-a u izra­di mo­de­la pos­to­je­ćih gra­đe­vi­na na pri­mje­ru is­to­čnog kri­la zgra­de AG­G-a
Održivost u vernakularoj arhitekturi - Arhitektura bez arhitekata
Odr­ži­vo­st u ver­na­ku­la­roj ar­hi­tek­tu­ri - Ar­hi­tek­tu­ra bez ar­hi­te­ka­ta
Astronomski observatorij Trebević
As­tro­nom­ski ob­ser­va­to­rij Tre­be­vić
Meteorološki laboratorij Smetovi
Me­te­o­ro­loš­ki la­bo­ra­to­rij Sme­to­vi
Donjogradski blok: Centar za rehabilitaciju i oporavak
Don­jo­grad­ski blo­k: Cen­tar za re­ha­bi­li­ta­ci­ju i opo­ra­vak
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pre­fa­bri­ca­ted Pa­la­ce Pe­trin­ja
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Ba­zen­ska dvo­ra­na: Val­ka­ne, Pu­la /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /rek­to­ro­va na­gra­da/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Han­gar za Lo­kvar­sko je­ze­ro /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /rek­to­ro­va na­gra­da/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Ar­hi­tek­tu­ra dvo­ra­ne: Pro­to­tip /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Spor­tski cen­tar Pe­ći­ne: Kul­tu­ra sva­kod­nev­ni­ce /rek­to­ro­va na­gra­da i na­gra­da ko­le­gi­ja/
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Grad­ska so­ba: Pre­ra­da Bje­lo­var /rek­to­ro­va na­gra­da/
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Grad­ski sta­di­on u Za­dru: Kul­tu­ra sva­kod­ne­vi­ce /na­gra­da ko­le­gi­ja/
Karta