Karta
Matematičke strukture

Matematičke strukture

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:81956
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Opisivanje osnovnih matematičkih struktura s naglaskom na topološkoj strukturi.
Analiza i kultiviranje intuitivnog poimanja Euklidovog prostora.
Kombinacija razvijanja mašte i egzaktnog pristupa problematici. Transformacije figura (skupova točaka) homeomorfizmima koji dozvoljavaju više slobode od transformacija kongruencijama.